CAREER OPPORTUNITIES
Submit your resume at careers@mmt.ictsi.com

 

Assessment and Billing Assistant

A. GENERAL FUNCTION

Assess and prepare accurate billing for both domestic and foreign transactions. Receive payments for over-the-counter transactions.

 

B. DUTIES AND RESPONSIBILITIES

 • Check all required documents should be submitted by the client for the final billing.
 • Performed over the counter clients billing transactions in minimum possible time.
 • Handle clients concerns by mail, telephone, and personal inquiry.
 • Maintain and update Clients Files and issued billing statements and official receipts.
 • Sorting and filing of all billing documents.
 • Coordinate with other departments for necessary documents and client’s concerns.
 • Remit all collection to treasury section.
 • Follow-up and collect overdue accounts.
 • Prepare weekly/monthly summary reports for billing and collections.
 • Performed related duties and responsibilities.

 

C. MINIMUM QUALIFICATION REQUIREMENTS

 1. Educational Attainment: Bachelor’s Degree in Business Administration or any related field.
 2. Eligibility: None required.
 3. Work Experience: 2-3 years of experience in related field.
 4. Training/Certification: None required.
 5. Skills: Must have technical expertise, with people skills, computer literate, and excellent communication skills for both English and Filipino (oral and written).
Business Solutions and DevOps Manager

A. GENERAL FUNCTION

Headed a combined DevOps and Business Solutions focus on efficient operations by overseeing the implementation, deployment, and integration of solutions responsible for maintaining and executing organizational policies and procedures for change management, configuration management, releases and deployment management, service monitoring, support, and problem management.

 

B. DUTIES AND RESPONSIBILITIES

 • Performs overall management of information systems projects including the purchase and implementation of software packages or internally developed systems.
 • Evaluates and makes recommendations regarding new software applications ensuring that applications are compatible with the IT standards.
 • Responsible for defining an associated cross-functional tools to ensure adoption and continuous improvement and play an active part to provide cost effective solution development that supports an iterative development methodology and dynamic business.
 • Oversee the coordination, integration, and flow of development, testing, and deployment to support continuous delivery.
 • Approve project schedules, scope changes, deployment, and implementation strategies.
 • Develop programming standards and documentation requirements.
 • Transform development processes for existing applications software development into a continuous delivery-driven to adjust working practices in alignment with modern software development and delivery approaches.
 • A shared responsibility with System Admin for monitoring server and application performance ensuring that it is safe and secure against cybersecurity threats and being compliant with IT security standards. 
 • Take ownership of the DevOps discipline and be responsible for managing all server/infrastructure related issues
 • Mentoring and guiding team members
 • Support and troubleshoot scalability, high availability performance, monitoring, backup and restores of different environments.
 • Provide Level 2 technical support.
 • Team member in preparing IT budget for all business units. Budget must ensure high availability and reliability of IT systems, cost-effective leading-edge solutions, and forecast additional hardware/software/networking requirements.

 

C. MINIMUM QUALIFICATION REQUIREMENTS

 1. Educational Attainment: Bachelor’s/College Degree in Computer Science/Engineering or relevant field.
 2. Eligibility: None required.
 3. Work Experience: Minimum of at least five years of working experience in the related field.
  • Managing application development, software delivery life cycle, and or infrastructure development and administration

  • Knowledgeable/Experience in Agile (Scrum) software development methodology /DevOps and working in PMO is a plus

  • Proficiency in the .Net stack: ASP.NET, C#, SQL Server, Web API

  • Technologies such as JavaScript, jQuery, HTML5, CSS, React Js.

  • Experience in writing efficient SQL scripts. 

  • Advance knowledge of object-oriented programming, relational database, and software

  • Experienced in Bulk and Breakbulk Operations

 4. Training/Certification: None required.
 5. Skills: Awareness of critical concepts in DevOps and Agile Principles. Have a technical skill to review, verify, and validate software code developed in the project.
  Heavy Equipment Operator

  A. GENERAL FUNCTION / PANGUNAHING TUNGKULIN

  • Ang pangunahing trabaho ng Heavy Equipment Operator ay ang pagdidiskarga, pagkarga at pagsuro ng mga kargamento sa pantalan, sa morada, at sa loob ng bodega, papuntang stockpile, area/staging area/storage area, sa gitna ng bodega (Lifting Spot Area [LSA]), sa delivery truck, o vice versa. Responsibilidad din nito na ayusin ang mga kargamentong hindi maayos ang pagkakakamada sa stockpile area.

   

  B. DUTIES AND RESPONSIBILITIES / DETALYADONG MGA TUNGKULIN

  I. Standard Operating Procedures

  • Pumasok  tatlumpung  minuto  bago  magsimula  ang  shift  para  makapaghanda  para  sa trabaho.
  • Magsuot  ng  kumpletong  PPE  (Personal  Protective  Equipment) sa pagpasok at habang nasa mga lugar na kailangang naka PPE.
   • Hard hat
   • High-visibility clothing/reflectorized vest
   • Mask
   • Safety shoes
   • Gloves
   • Safety goggles
  • Mag-log-in, at log-out sa Operations Resource Department (ORD) bago, at pagkatapos ng shift gamit ang bundy clock.
  • Pumirma  sa  Certificate  of  Attendance  sa  Motorpool  bago  magsimula,  at  pagkatapos  ng shift.

   

  II. Sakop ng Trabaho at Tungkulin

  • Makipag-usap sa On-Board Foreman (OBFM) kung anong kargamento ang tatrabahuhin. Siguraduhing  naintindihan  at naitanong  ang  lahat  ng  detalye  na kailangan  sa pagsasagawa ng trabaho.
  • Siguraduhing  ang  forklift  unit  ay  gumagana,  nakargahan  ng  sapat  na  krudo,  at nasa maayos  na  kalagayan  (gulong, makina,  headlight,  backlight,  brake  light, busina,  preno,  walang tumatagas na langis, atbp.). Depende sa klase ng kargamentong paggagamitan ng forklift, siguraduhin na tama ang klase ng forklift na gagamitin (habang tinidor o buto).
  • Siguraduhing alam ang Safe Working Load (SWL) ng forklift, at tiyakin na hindi lalagpas sa SWL ang bigat ng susuruing kargamento.
  • Safety  First:  Ang  kaligtasan  sa  bawat  trabaho  ang  pinakamahalagang  alituntunin na kailangang isa-alang-alang ng mga istiba.Huwag pumunta sa mga lugar kung saan may malaking  bantang  panganib,  lalo  na  sa  mga  kargamentong gumugulong,  o mga kargamentong  hindi  matibay  ang  pundasyon,  upang  maiwasan  ang aksidente.  Huwag iparada ang forklift unit sa ibaba/ilalim ng inaarya/binibirang kargamento.
  • Tignan  kung  kailangan  bang  alisin  ang  counterweight  bolt ng unit bago ito iakyat sa bodega. Kung sakaling kailangan, agad na makipag-ugnayan sa OBFM at sa Equipment Control Assistant (ECA) upang maisakatuparan ang mga kinakailangang preparasyon.
  • Siguraduhing malinis ang paligid at dinadaanan ng forklift sa loob ng bodega kung saan nagsasagawa ng operasyon upang maiwasan ang pagsabit o pagtama sa mga matutulis o malalaking bagay. Siguraduhing walang nakakalat na langis o iba pang mga bagay na maaaring pagmulan ng sakuna.
  • Iwasang maglipat ng mabibigat na kargamento papunta sa malayong stockpile. Kung maari ay gumamit ng temporary staging Area o hustling truck upang hindi medaling masira ang buto ng unit.
  • Maingat  na  suruin  at  maayos  na  ikamada  ang  mga  kargamento  sa  stockpile upang maiwasan  ang  pagkasira  ng kargamento  o  ng  forklift  unit.  Sundin  ang panuntunan  sa ligtas (tamang taas) na pagkakamada ng mga kargamento sa stockpile.
   • CRC, HRC: 1-2 tiers 
   • Wire rod, sawn timber: 4-5 tiers 
   • Steel billets, h-beam, steel plate, steel pipe, round logs: 2-2.5 meters 
   • Siguraduhing  nasusunod  ang  travelling  load  height  ng  forklift na anim (6)  na pulgada habang naglilipat/ nagbubuhat ng mga kargamento.
  • Tiyaking husto o sapat lamang ang taas o tier ng mga kargamento upang maiwasan ang pagguho o paggulong ng mga Kargamento. Gayundin ang dapat tandaan kapag nagkakamada ng kargamento sa delivery truck.
  • Sa mga pagkakataong ang kargamentong laman ng barko ay sawn timber at kailangang gumamit ng forklift unit sa  pagtatrabaho, siguraduhing lahat ng preparasyon ay nagawa na  bago  magsimula  ang  trabaho  –  nailagay  na ang steel plates  kung  saan  isasampa/ipapatong ang forklift, mga kalso upang maging pantay ang mga steel plates, saw  dust  o  buhangin  upang  hindi  dumulas  ang  unit  at hindi  madumihan  ang  mga  kargamento  sa  ilalim  kung  sakaling  tumagas  o pumatak  anglangis,  at  iba  pang pangkaligtasang panuntunan.
  • Bantayang  mabuti  ang  kalagayan  ng  unit.  Kung  sakaling  may  mapansin na kakaiba  o hindi normal sa galaw o tunog   ng unit, agad itong ipagbigay-alam sa OBFM upang agad na matawag ang pansin ng ECA/Motorpool.  Kapag nasiraan sa kalagitnaan ng trabaho, huwag munang galawin ang unit hangga’t hindi pa ito natitignan ng ECA/Motorpool.
  • Siguraduhing napakargahan ng sapat ng krudo at natignan ng mekaniko para sa posibleng mga sira ang unit ayon sa oras na itinakda ng Motorpool. Ang pagkakarga ng krudo ay nagsisimula ng 1300H. Pumirma ng Pre/Post Operation Checklist.
  • Kapag  hindi  ginagamit  ang  unit,  siguraduhin  na  nakaparada  ito  nang  maayos at hindi makasasagabal sa ibang operasyon. Patayin din ang makina kung hindi ito ginagamit at siguraduhin na nakababa ang tinidor o buto at secured ang hand-break.
  • Sa  pakikipag-ugnayan  sa  Cabo  o  Foreman,  gumawa  o  maglaan  ng Lifting Spot Area (LSA)  sa  gitna  ng  bodega, ang lugar kung saan ligtas birahin o iarya  ang  mga kargamento, malayo sa hatch coaming.
  • Kung kinakailangan, gumawa o maglagay ng kalso (kalimitang  bakal o steel billets) sa LSA para medaling malagyan o tanggalan ng panabit.
  • Maingat na ihanda at maayos na ikamada ang mga kargamento sa LSA upang mapabilis ang trabaho  ng  mga  Istiba (diskarga). Maingat na ihanda, at maayos na ikamada ang mga kargamento sa kailangang paglagyan sa loob ng bodega (pagkakarga).
  • Habang  binibira o   inaarya  ang  kargamento,   pumunta  sa  ligtas  na  lugar.   Siguraduhing ang layo ay sapat para hindi matamaan ng kargamento kung sakali mang ito ay kumalas.
  • Magtrabaho nang maayos upang matugunan ang target na produksiyon.
  • Ingatan ang lahat ng klase ng kargamento. Ipagbigay-alam sa Cabo ang ano mang uri ng problema o insidente.
  • Bago pumirma sa parte ng turnover sa Trip Ticket, siguraduhing na ipagbigay alam na sa kapalitan ang mga problema o sira na nangyari sa buong shift. Agad ding ipagbigay alam kung   mayroong sira    na  kailangan    munang     ipakumpuni    bago ito  magamit.    Hangga’t maaari, makipagpalitan o magsagawa ng turn-over on-site o sa lugar kung saan natapos ang oras ng trabaho (huwag nang dalhin ang unit sa Motorpool kung wala naman itong sira).
  • Siguraduhing malinis ang paligid at dinadaanan ng forklift sa loob ng bodega kung saan nagsasagawa ng operasyon upang maiwasan ang pagsabit o pagtama sa mga matutulis o malalaking bagay. Siguraduhing walang nakakalat na langis o iba pang mga bagay na maaaring pagmulan ng sakuna.
  • Iba pang mga tungkulin na maaring ibigay ng immediate superior.

   

  C. MINIMUM QUALIFICATION REQUIREMENTS

  1. Educational Attainment: Highschool Level
  2. Eligibility: Restriction 8 or DL Code CE in Driver’s License
  3. Work Experience: With at least 3-5 years of experience in operating heavy equipment (forklift and/or excavator)
  4. Training/ Certification: National Certificate II in HEO (Forklift)
  5. Skills: Must have technical expertise, with both managerial and people skills, computer literate, and excellent communication skills for both English and Filipino (oral and written).
  Management Trainee (For Pooling)

  A.    GENERAL FUNCTION

  Review, analysis, evaluation and standardization of existing guidelines, procedures, policies, systems, processes, and procedures of the company.

   

  B.    DUTIES AND RESPONSIBILITIES

  • Documentation of all optimized or systematized guidelines, policies, processes, systems, and procedures of the Department. 
  • Evaluation and analysis of all data necessary for management’s effective decision making. 
  • Undertaking a special project as assigned by the Operations Head.
  • Ensures that all concerned parties/division/department understands the reviewed and approved procedures being implemented at Operations Department.
  • Periodically reviews and analyzes all existing guidelines, policies, systems, work processes and procedures in Operations to determine areas for improvement and if possible, recommend changes.  Accordingly, make adjustments, revisions, or modifications in the documented procedures prior to implementation of the improved processes and document any new procedure before its establishment. 
  • Monitor if all implemented guidelines, processes, and procedures in Operations are consistently and properly complied to.
  • Assist Operations in ensuring that standards of performance as stipulated in the procedures are consistently being met. If not, assist them in determining root causes of failures, non-compliance, and/or deviations in the subsequent formulation and implementation of appropriate corrective measures.  
  • Ensures that all sets of updated procedures manual are disseminated to all concerned parties/divisions/departments.
  • Performs operations research and conducts feasibility studies on areas or aspects of concerned parties/divisions/department where/when applicable.
  • Conducts time and motion study, and work measurement studies for simplifying work processes for all concerned parties/divisions/department.
  • Perform other duties as assigned.

   

  C.    MINIMUM QUALIFICATION REQUIREMENTS

  1. Educational Attainment: Bachelor’s/College Degree in Industrial Engineering or equivalent.
  2. Eligibility: None required
  3. Work Experience: None required
  4. Training/ Certification: None required
  5. Skills:  Must have technical expertise, with people skills, computer literate, and excellent communication skills for both English and Filipino (oral and written).